Aanvraag activiteit


    - De Stichting en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van gebruikers, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen omdat er gen sprake is van individueel lidmaatschap van de Survivalrun Bond Nederland. (SBN)

    - Ondergetekende is zich er van bewust dat het beoefenen van survivalrun sport risico’s met zich mee brengt en dat hij/zij eventuele vervolg schade die ten gevolge van de beoefening van deze tak van sport kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal ondergetekende Stichting survivalrun THOR en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze.